Ugrás a tartalomhoz

EU Kiválósági KözpontISO 9001

ERCIMW3C MemberFraunhofer Projektközpont

K+F eredmények

Automatizált irányítási rendszerek - rendszer- és irányításelmélet

A rendszer- és irányításelmélet területén az Intézetben kiemelkedő elméleti eredmények születtek, amelyeket a gyakorlatban is alkalmaztak. Az irányítási rendszerek tervezésénél, a nemlineáris rendszerek egyre nagyobb szerepet kapnak. A nemlineáris rendszerek elmélete igen bonyolult és a kidolgozott algoritmusok nagy része inkább elméleti, mint gyakorlati jelentőségű. Ezért fontos olyan nemlineáris rendszer osztályok vizsgálata, amelyeknél a rendszer-analízis és az irányítás-tervezés a lineáris rendszerekhez hasonló, vagy azt megközelítő, nagy hatékonyságú számítógépes eljárásokkal végezhető el.

Munkatársaink a University of Minnesota Aerospace and Mechanics tanszékével együttműködve kidolgozták a lineáris paraméter változós (LPV) rendszerek geometriai rendszer elméletét, amelyre építve több irányítási probléma, mint a zavarkompenzálás, hibadetektáló szűrők tervezése, optimális irányítás, dinamikus inverzió válik megoldhatóvá.

Alkalmazási területei elsősorban a repülés és földi járműirányításhoz kapcsolódnak, beleértve a NASA Safety Control programját, valamint a Knorr Bremse Ltd-vel közös járműirányí­tási feladatokat. A kutatási eredményeket leíró dolgozatokat az IEEE Transaction on Automatic Control, az IFAC Automatica és az AIAA Journal of Guidance and Control jelentette meg, illetve fogadta el közlésre. A nemlineáris folyamat rendszerek területén a passziválásra építő irányító rendszerek elméletének kidolgozása jelentett új eredményeket, amelyek a 2004 januárjában megjelent Springer kötetben is szerepelnek. A folyamat rendszerek elméletéhez kapcsolódva két könyv jelent meg.

Ezen a téren az Intézet egyik legfontosabb partnere a Paksi Atomerőmű Rt. A Paksi Atomerőmű reaktorvédelmi rendszerének 1998-ban kezdődött rekonst­rukciója során, mind a négy blokkon üzembe állították az UTS nevű elosztott számítógépes rendszert. A teljes körű üzemi tapasztalatok szerint, mind a normál működés közbeni tesztek, mind a főjavítások utáni ellenőrzések ideje lényegesen lerövidült, amivel a tesztelés folyamata és kiértékelése biztonsá­gosabbá vált, és csökkent az indokolatlan blokkleállás valószínűsége.

Ugyancsak 1998-ban kezdődött a blokk-számítógép rendszerek rekonst­rukciója, illetve cseréje. Ezek a bonyolult rendszerek - egy-egy rendszer 17 db ipari számítógépet tartalmaz - felügyelik a reaktorblokkok működését, jelentési, vészjelzési, archiválási és egyéb funkciókat látnak el, emellett fokozott biztonságú, kettőzött rendszerek. A 2003-ig tartó projekt fővállalkozója - és a szoftver jelentős részének fejlesztője - az Intézet volt.

A COSMOS projekt keretében kifejlesztették a Paksi Atomerőmű reaktor­védelmi rendszerének (RVR) belső állapotinformációi alapján végzett hiba­diag­nosztizáló rendszerét. A diagnosztikai eszköz képet alkot - a blokkszámító­gépen rendelkezésre álló információk felhasználásával - az egyes RVR funkciók hibás vagy degradálódott állapotáról. A felállított hibamodellek kiértékelése után számszerűen meghatározható a reaktorvédelmi rendszer degradációjának foka, amely mutató fontos tájékoztatást jelent a biztonsági rendszerben bekövetkezett hibaesemény súlyára vonatkozólag. A COSMOS projekt eredményeit a MOL földgáz-üzemágában is alkalmazzák.

Ugyancsak fontos partner az irányításelméleti eredmények alkalmazása terén a Knorr Bremse Magyarország Kft. A jármű rendszerek irányításához több, a rendszer és irányításelmélet legújabb eredményeit felhasználó módszert dolgoztak ki, és alkalmazták olyan feladatok megoldására, mint a sávelhagyást megakadályozó, számítógépes látást alkalmazó irányítási rendszer, a felboru­lást detektáló és megakadályozó rendszer, intelligens felfüggesztés irányítás útprofil detektálással. A sávelhagyást megakadályozó rendszert a Knorr Bremse USA leányvállalata sikeresen tesztelte, és folyamatban van egy éjszakai látó rendszerrel való kiegészítése, amely az USA cég terméke.

A Knorr-Bremse-vel és a BME-vel gépjárművek új irányítási és navigációs rendszerének kidolgozásával foglalkoznak. A flotta irányítás központja a SZTAKI-ban működik, míg a fedélzeti adatgyűjtést, kommunikációt és irányítást végző rendszereket a Knorr-Bremse kamionjaira telepítették.

A rendszerek lehetővé teszik a flotta számára nemcsak az egyes járművek és berendezé­seik­nek irányítását, távdiagnosztikáját, hanem a flották számára az útvonal­terve­zést, optimalizálást, az útviszonyoknak megfelelő dinamikus átütemezést, és a járműkövetést is. A rendszer funkciókat a BME térinforma­tikával is kiegészíti.

CNN - Analogikai és neurális számítógépek

Az informatikai kutatás terén speciális témakör a CNN analogikai számítógépek kutatása és az ehhez szükséges chip-ek fejlesztése. Az új Analogikai Celluláris számítógépen (CNN-UM architektúra) futó un. "hullám-típusú" algoritmusok, hullám metrikák, aktív kontúr detektálás nemzetközileg úttörő megoldásait és módszereit, valamint az ehhez szükséges számítási környezetet dolgozták ki. Ezen új elvű számítógépen az algoritmus és a szoftver fogalma is más, sőt szervesen idomul az agy és az idegrendszer sokféle működési módjához.

Az algoritmikus és architektúra fejlesztési eredmények közül kiemelendő az aktív kontúr detekció és echokardiográfiás alkalmazása, az FPGA-kon megva­ló­sított emulált digitális 3D CNN dinamika, a Globális Emulált digitális architektúra kidolgozása változtatható pontossággal (1, 6, 12 bit), a cellánkénti emulált digitális CNN-UM architektúra kidolgozása. A chipet 0.18 mikronos CMOS tervezték.

Kiemelkedő eredmény Bacterio-Rhodopsin (BR)-alapú optikai CNN számító­gép, a BR alkalmazása erre a célra, és szerepe az időállandó beállításában.

A CNN univerzális számítógép különleges adottságait élettani és műszaki területeken igyekeztek felhasználni. Megemlítendők az érzékelés neuromorf modelljei, adaptáció és plaszticitás vizsgálata, így a 2001-ben Berkeley-ben felfedezett sokcsatornás emlős retinaműködés alapján a többrétegű CNN retinamodell azonosítása és implementálá­sa, az un. szakkád jelenség beépítése az emlősök retina modelljébe. Az orvosi alkalmazások közül megemlítendő a mammogrammok és echokardiográfiás felvételek kiértéke­lése. A háromdimenziós echokardiográfiai rendszert sikerrel alkalmazták gyermek szívműtétek előkészítésére a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjában.

A műszaki területen említésre méltóak a különlegesen nagy sebességű detek­ciós eljárások (több mint 10 000 kép felvétele és kiértékelése másodpercen­ként); a gyújtógyertya-szikra analízis, gyógyszerválogatás több mint 10,000 kép/másodperces sebességgel; mozgó tárgyak azonosítása és követése többkamerás rendszerrel; valós idejű optimalizálás hívásenge­délyezési és útvonal minimalizálási problémák megoldása távközlési feladatokban; több célpont követés és osztályozás CNN megvalósítása és alkalmazása automata repülő szerkezetek navigálására, és a terep felderítésére (NASA elemző tanulmány). A CNN technológiai know-how képezte az alapját a Stuttgart-i Vision 2003 kiállításon az év terméke címet, és az első díjat elnyerő u.n. Bi-i kamerának, mely a világ leggyorsabb kamera-számítógépeként kapta e díjat.

GRID-kutatás

Világszerte egyre nagyobb az érdeklődés az új, harmadik generációs, szol­gál­tatás alapú hálózati osztott erőforrások  iránt. Az Intézet kulcsszereplője több hazai és nemzetközi kutatási projektnek, meghatározó eredményeket ért el a szuper­számítógépek, klaszterek és Grid rendszerek programozási technológiájában.

Létrehoztak egy magasszintű grafikus programozási környezetet (P-GRADE: Parallel Grid Run-time and Application Development Environment), melynek segítségével egységes módon lehet párhuzamos programokat fejleszteni a párhuzamos és elosztott rendszerek minden típusára.

A P-GRADE rendszert installálták a Magyar Szuperszámítógép Grid projekt gépein, így a NIIFI gondozásában működő Sun szuperszámítógépen, az ELTE és BME Compaq szuperszámítógépein, ill. a SZTAKI és a BME klaszterein.

A P-GRADE rendszert használta az Országos Meteorológiai Szolgálat MEANDER ultra-rövidtávú programcsomagjának párhuzamos felgyorsítására, továbbá az ELTE Kémiai-Fizika tanszéke és a KKKI kémiai modellezések felgyorsítására. A BME Nukleáris Technológia Intézete és a Reading-i Egyetem (Nagy-Britannia) Monte Carlo szimulá­ciók gyorsítására, a londoni Westminster Egyetem városi közlekedés szimulációjának gyorsítására alkalmazta a P-GRADE rendszert. Több magyar és külföldi egyetemen alkalmazzák a P-GRADE rendszert párhuzamos programozás oktatására. Előkészületben vannak más gyakorlati alkalmazások is, így az Econet Rt.-nél, a Comgenex Rt.-nél és egy angliai banknál is.

Bioinformatika és egészségügyi alkalmazások, mesterséges intelligencia

A bioinformatika témakörébe tartozik "A térdízület számítógépes megjelení­tésén alapuló stereotaxisos és navigációs műtéti eljárások" című NKFP-projekt. Itt a cél a térdizület anatómiájának és elváltozásainak alaki megjelenítése, helyének meghatározása, képalkotó vizsgálattal nyert adatállomány segítsé­gével. Digitalizált adatállomány rekonstruálja a valósághű anatómiai háromdimenziós képet. A képernyőn megjelenő területek fizikai megközelítése szimulációs rendszer segítségével történik. Az operatív műveleteket részben stereotaxisos, részben videokamerás digitalizáló módszerek támogatják. A vizsgálatok lehetővé teszik a minimál sebészeti eljárások kiterjesztését, elsősorban a térd vonatkozásában, de a program más orvosi területen is felhasználást nyerhet. Ennek a metódusnak az orvosi gyakorlatban igen nagy jelentősége van, és ezen túlmenően komoly gazdasági haszna is, ha csak arra gondolunk, hogy egy, a kialakítandó szoftverhez hasonlatos csomag ára 80 millió forint.

Az Intézet régóta foglalkozik mesterséges intelligencia módszerek, így a szakértői rendszerek kutatásával és alkalmazásával. Ezek részben orvosi témában, a csecsemő­gyógyászat terén kerültek alkalmazásra a Szabadság-hegyi Gyermekszanatóriumban. Az orvosi adatbázison kipróbálásra kerültek azok a fuzzy szignatúra-elemzési eredmények, amelyek sokparaméteres jelenségeknek, így a csecsemők teljes neurológiai feltérképezésének szubjektív részítéleteinek érzé­keny­ségét mutatják, azaz jellegzetesek egy-egy orvos vagy kórházi osztály praxisára, kimutatják azokat a kritikus meghatározási pontokat, amelyeknél a verbális megítélési jellemzés különösen kényes. Ez lényegében a fuzzy adatbányászat terén elért legfonto­sabb intézeti eredmény. Jelentőségét kiemeli az a tény, hogy majdnem valamennyi diagnosztikai, gazdasági ítélet­alko­tási, egyéb elbírálási folyamatoknál most is és valószínűleg a jövőben is a szakértői minőségi megállapítás a döntő.

A TRAMIR IKTA-projektben, az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézettel és az ALL kft.-vel vesznek részt. Célja a politraumás ellátás segítése multimédiás eszközökkel, a diagnosztizálási idő csökkentése érdekében. Az egyik legfonto­sabb feladat a hagyományos röntgen kép digitalizálása, eljuttatása a szükséges helyekre, és archiválása. A DIMORF filmszkenner (lásd később) főbb elemeit felhasználva kifejlesztették a RADRAST röntgenfilm digitalizálót, melynek para­méterei kiválóak. A projektben elért eredmények rendszerben és önállóan is alkalmazhatóak más egészségügyi intézményekben.

Az Intézet kezdeményezte a Magyar Info-Bionikai Központ létrehozását az elektronika-informatika és a biológiai tudományok területén (különös tekintettel a neurobiológiára) a MTA 6 kutatóhelye és 6 egyetemi kutatólaboratórium részvételével.Üzleti informatika

A mérnöki-műszaki tárgyú kutatások jelentős része kapcsolódik a gyártási folyama­tok­hoz, termeléstervezéshez. Szimuláción, mesterséges neurális hálókon és keresési technikákon alapuló új módszereket vezettek be megmunkálási folyamatok és folyamat­láncok optimálására. Új eredmények születtek a termelési struktúrák ágens-alapú vezérlésében, bevezették az adaptív, öntanuló ágensek szerepeltetését. Adaptív ágense­ket vezettek be termelési struktúrák alsó (erőforrások) és felső szintjein (rendelésmene­dzsment). Megerősítő tanuláson (reinforcement learning-en) alapuló módszert vezettek be a gyártásütemezés terén, valamint az ún. internet routing probléma megoldására. Nemzetközi projekt keretében javaslatot tettek gyártási struktúrák ágens-alapú ütemezésének javítására neurodinamikus programozás segítsé­gével. Ágens-alapú és korlátozás-kielégítés technikákat kombináltak a terme­lési hálózatok menedzsmentjére szolgáló keretrend­szerben. A "Digitális vállala­tok, termelési hálózatok" NKFP-projekt keretében módszereket fejlesztettek ki összetett termelési struktúrák felügyeletének támogatására, a végtermékek automatikus minősítésére.

Az IFAC 2003-as világkonferenciáján meghívott, plenáris átfogó cikkben ismer­tették a mesterséges intelligencia és gépi tanulás, valamint a szimulációs technikák integrálásá­val nyert eredményeinket összetett termelési struktúrák­ban keletkező változások és zavarok kezelésére.

Kidolgozták a mérnöki tervezés evolúciós módszerét és alkalmazták gépészeti mechanizmus tervezés területén. Új megközelítést és megoldási technikát javasoltak középtávú termelés- és kapacitástervezési problémák együttes megoldására. A modell az erőforrás korlátos projekt ütemezési probléma lényeges gyakorlati követelményeknek is megfelelő kiterjesz­tése; ezzel a módszer nagyméretű problémák megoldására is alkalmas.

A termeléstervezés feladatát integrálták a részletes, műhelyszintű üteme­zéssel. Alap­kuta­tási eredményeikre épülő termeléstervező rendszerük egy NKFP projekt keretében 2004 elején kísérleti bevezetésre kerül a GE Hungary, Consumer Products budapesti Gépgyárában. A rendszert adaptálják a hajtómű-alkatrészeket gyártó GE Hungary, Power Systems, és a GE nagykanizsai izzólámpa gyárának  problémájára is.

A számítógéppel integrált gyártás terén újfajta, internet-alapú e-megoldásokat dolgoztak ki kis- és közepes vállalatok elosztott tervező- és termelő hálózatainak működtetésére. Szintén európai projektek keretében nyújtottak hálózat-alapú támogatást különböző területeken működő SME partner­csoportoknak. Három további nyertes projekt kapcsán (COSPA, FOKsai és P2P) komoly kutatómunka indult egyrészt a nyílt szoftverrendszerek, másrészt különféle tudáskezelési megoldások valós (kis)vállalati és egyéb (irodai) felhasználásának a területén. Egy olyan tudáskezelőt fejlesztenek, amely négy különböző ipari területen segíti a "környezeti intelligencia" tulajdonságokkal rendelkező rendszerek működé­sét.

Alkalmazott informatika és matematika

Az operációkutatási eredményeket meglehetősen nagy számú gyakorlati feladat megoldására alkalmazták. Ezek között meghatározóak a döntéstámo­gatási feladatok, a döntési problémák modellezése, a környezetvédelmi feladatok, a termelés és szállítás­tervezés. Elkészült a WINGDSS 4.1 csoportos döntést támogató szoftver és az APT  levegőszennyeződés terjedését számító és megjelenítő programcsomag. A döntéstámo­ga­tás terén tenderbírálatokban nyújtottak segítséget a MEH Közbeszerzési Igazgatóság­nak, a Gazdasági Minisztériumnak, az MVM-nek, a Raiffeisen Banknak. A környezet­védelmi alkalmazások közé tartozik a 4-es metróvonal alternatíváinak összehasonlító elemzése; a Ráckeve-Soroksári Dunaág fejlesztési hatástanulmány; levegőtisztaság-védelmi környezeti modellezés a General Electric Rt. és a Dunamenti Erőmű Rt. beruházásának előkészítéséhez; a környezetvédelmi stratégiai tervezés a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. számára. Termelés- és szállítástervezési feladatokat oldottak meg többek között a Primagáz Hungária Inc. és a Scala Business Solutions N.V. részére.

Az Intézet céljai között szerepel, hogy nemzeti tudásközponttá váljanak a hálózati és szöveges adatbányászat, és a webes keresés területén. Miközben a magyar nyelv elenyésző hányadát jelenti az egész Világhálónak, igen bonyolult szintaktikája miatt, jelentős kihívást jelent a keresők készítőinek. A keresés során a nyelvi eszközök és a rangsoroló eljárások szoros együttműködésére van szükség. Ebben sikerült érdemi eredményeket elérniük.

Kutatás-fejlesztési feladataikat az Axelero Rt., az Econet.hu, a Matáv Rt., a Richter Gedeon Rt. és hazai kis- és középvállalkozások (Pont Rendszerház és Omega Consulting) együttműködésével végzik. Az eredményeket az Axelero Rt., az Econet Rt., a Matáv Rt. és mások alkalmazzák. Klaszterező és hasonlóságkeresési eredményeiket a Richter Gedeon Rt. alkalmazza a gyógyszerkutatásban. Adatbázis-kezelési és adatbányászati ismeretekre alapozva olyan program készült a Szerencsejáték Rt. számára, melynek segítségével 30 másodpercen belül - az egyenes adásban - meghatározható, hogy van-e telitalálatos szelvény. A WSDLTool ágens kód és ontológia gene­rátor 2003. februárjában első díjat nyert Barcelonában. Oracle - LDAP repliká­ciós szoftverüket a Sun Magyarország használja. Az objektum orientált adatbázison alapuló osztott információs és nyilvántartó rendszert CERN detektorok, illetve nagy bonyo­lultságú egyedi ipari berendezések gyártási és összeszerelési munkafolyamatainak irányítására, menedzselésére alkalmaz­zák.

Az Intézet a hazai e-Learning piac meghatározó szereplője. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a multimédia technológiák kutatása és alkalmazása terén szerzett nemzetközi tapasztalatokat hazai projektekben is alkalmazzák. Az Adaptív Multimédia Technológiák kutatása terén céljuk a standard oktatási keretrendszerek, az általuk kifejlesztett szabványos tananyag adatbázis, és az ADMS (Adaptív elosztott multimédia szerver, Klagenfurt) platform kombiná­lásával egy adaptív képzésmenedzsment platform kifejlesztése és alkalmazása a hazai egyetemi-kutatói közösség számára. Az általános szakértői tevékeny­ség mellett végzett konkrét programfejlesztési tevékenységük eredményeként egy sor termékeket hozták létre, többek között az "MTA SZTAKI SSS" az egyetemi és konferencia előadások reproduktív ismétlésének támogatásához kifejlesztett, és védjegyoltalomra bejelentett "Synchron Slide & Stream" elektronikus tananyag-fejlesztési technológiát.

Kiemelt üzleti kapcsolatot alakítottak ki az SAP Magyarországgal, mellyel tartalomfejlesztési együttműködési szerződést kötöttek. A Paksi Atomerőmű Rt-nél a belső képzésekhez terveznek közös tananyagfejlesztést a fenti technológiák alkalmazásával. Számos hazai intézménnyel van szerződéses kapcsolatuk.

Az elosztott rendszerek témakörben kiemelésre érdemesek a következők:

  • World Wide Web alapú szoftver technológia kutatások és kisérleti fejlesztések, digitális könyvtári rendszerek és szolgáltatások valamint csoportszoftver (groupware) kutatása-fejlesztése.
  • GeneSyS: Generic Systems Supervision (IST-2001-34162, 2002-2004) kutatási projekt Web technológiákon és ágens rendszeren alapuló rendszermonitorozás célú middleware kifejlesztését célozta meg az űrkutatási és hadiipar számára.
  • A HEKTÁR projekt keretében létrejött kutatási eredmények továbbfejlesztése alapján, alkalmazásba vitel révén létrehozták egy, az NDA (Nemzeti Digitális Adattár) projekt által kialakított metadatsémák alapján működő OAI alapú közös kereső nyílt internetes szolgáltatást digitalizált kulturális javak keresésére. A rendszer az év végén több mint fél millió rekordot tartalmazott 12 db különböző hazai memória intézmény (könyvtár, gyűjtemények, stb.) audió-vizuális arhívumait összekapcsolva.
  • A DELOS NoE: Network of Excellence on Digital Libraries digitális könyvtári kutatási kiválósági hálózatmunkáján belül a digitális könytárak értékelését és architekturális kutatását végzik.

Az Intézet ad otthont a World Wide Web Consortium Magyar Irodájának 2002. szeptemberétől kezdve. Külön kiemelendő, hogy 2004-ben az Informatikai Minisztérium támogatással elindultak 12 db nemzetközi webes szabvány (RDF és OWL W3C szabványcsokor) hazai honosítási munkálatai.

Hálózatok és hálózatbiztonság

A számítógép hálózati rendszerek kialakítása, tervezése, üzemeltetése, valamint a kapcsolódó tanácsadási tevékenység során több jelentős hazai céget, szervezetet érintő eredményeket értek el:

  • a nemzetközi kutatói hálózati fejlesztési és tanácsadási feladatok a DANTE és a University of Groningen együttműködő partnerekén.

  • szabványos autentikációs és autorizációs infrastruktúrák építése; jogosultsági csoportok és virtuális szervezetek kialakításának támogatása

  • egyszeres belépést biztosító (SSO) rendszerek kialakítása; többfaktorú azonosítás, egyszer használatos jelszavak (OTP) használata.

  • alkalmazási rendszerek felhő alapú környzetbe való illesztése

  • Web technológiájú, virtulalizált hálózat és rendszer felügyeleti keretrendszer kialakítása.

Az Intézet hálózatfejlesztési-, felügyeleti és tanácsadási szolgáltatást biztosít az Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Emberi Erőforrás Minisztérium számára.

Távközlési és térinformatikai területen fő tevékenységi irányként a műholdas szolgáltatások és a távközlés ötvözése során kialakuló új alkalmazási területeket jelölték meg. Részt vesznek az európai kezdeményezésként 2008-ban üzembeálló Galileo program előkészítésében, így a VERT konzorcium munkájában, amely a műholdas szolgáltatásokra épülő közlekedési információs rendszerek vizsgálatát és az útdíj-szedés lehetőségeinek elemzését, valamit ezt demonstrálandó egy pilot-rendszer kialakítását végzi.

Szintén kiemelt tevékenységi területük a hálózatbiztonsági rendszerek és felügyeletek fejlesztése.  A magyar kormányzati CERT jelenleg folyó kialakítá­sa, valamint majdani üzemeltetése során, kiemelt partnerként tevékenykednek. Az EU speciális programot indít a biztonsági, ezen belül a hálózatbiztonsági K+F támogatására.

Hardverfejlesztés

A hardver-fejlesztési munkák az Intézetben csak kiegészítő jellegűek, de az eredmények fontosak. Ilyen - a DIMORF NKFP-projekt keretében - az archív filmek digitális restaurálásához szükséges eszköz­rendszer  Ennek a 2004-ben befejeződött projektnek három fontos elemét (6k-s filmszkenner, 2TB-os gyors szerver, lézeres filmíró) az Intézet fejlesztette ki.

A 2004-es év jelentős és látványos eredménye az első magyar színes film, a "Lúdas Matyi" digitális felújítása volt a Magyar Filmlaboratóriummal közösen, amelyet az Uránia moziban és a TV-ben a nagyközönségnek is bemutattak.

A korábban fejlesztett hálózati hardver eszközök még ma is lényegesen olcsóbbak és egyes tekintetben flexibilisebbek, mint nagynevű társaik, és  több száz működik például az OTP és a K & H bank hálózatában, az akadémiai hálózat egyes szegmenseiben, és ma is tucatszám rendelnek belőlük.

A múlt emlékeinek érdekes bemutatási lehetősége a virtuális rekonstrukció. Az intézetben fejlesztett kronoszkópba betekintve a rommező látogatója előtt megjelennek az ókori épületek, a látható romok helyén megjelenítve. Az első  kronoszkópok 2005 tavaszától láthatóak az Aquincumi Múzeumban.